Obchodní podmínky

 

IČ: 71676309

DIČ:CZ7803050145

Prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese WWW.GGPC.CZ

 

 

1. ZÁKLADNÍ

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami pro nákup v prodejní síti GGPC

 

VYMEZENÍ POJMŮ:

KUPUJÍCÍ:

může být spotřebitel nebo podnikatel

 

 - SPOTŘEBITEL:

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

 

 - PODNIKATEL:

Za podnikatele se považuje každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím. Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Aktuální obchodní podmínky jsou na internetových stránkách www.ggpc.cz

 

 

KUPNÍ SMLOUVA:

Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

 

2. PRAVIDLA NÁKUPU A PRODEJE

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY:

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží dodavatelem na internetové stránky www.ggpc.cz, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím – spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik kupní smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

Ceny zboží jsou uvedeny přímo u každého výrobku včetně všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazeny na stránkách internetového obchodu, případně do vyprodání zásob.

 

PLATBA V MĚNĚ EURO:

Pokud chcete platit v eurech, je to možné, pouze při platbě předem na účet. Platbu zasílejte na náš EURO účet 219020209/0600, IBAN a další podrobnosti k možnosti uskutečnění převodu zasíláme na Váš e-mail po přijetí objednávky.

Prodej zánovního i použitého zboží se řídí, pokud není napsáno jinak prodejem dle paragrafu 90 zákona o DPH , což znamená, že fakturu si můžete dát samozřejmě do nákladů, ale DPH již nelze odečíst, ale vzhledem k našim bezkonkurenčním cenám se zboží vyplatí zakoupit i bez možnosti odečtu.

Při objednání zboží, je kupující povinnen zboží vyzvednout nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne potvrzení objednávky. Po tomto termínu pozbývá kupní smlouva platnosti a zboží bude znovu vystaveno k prodeji.

Kupující má právo odstoupit od objednávky kdykoliv před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu, odesláním požadavku na email ggpc@seznam.cz

Prodávající má právo odstoupit od objednávky v případě vyprodání zásob, nebo zjevné chyby v ceně zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atp.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá. Tyto náklady si kupující hradí sám.

Dle novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty nelze od 1. 1. 2013 měnit údaje v již vystaveném daňovém dokladu. Údaje v daňovém dokladu je možné měnit jen do okamžiku přijetí a úhrady předmětu smlouvy kupujícím.

Návrh na uzavření kupní smlouvy i kupní smlouva jsou uzavírány v českém jazyce

 

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY:

Kupující – spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím komunikace na dálku ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o:

1) Kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží

2) Smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo

3) Smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

4) Při koupi na ičo ,nebo do zahraničí, právo na 14ti denní vrácení zaniká,stejně tak,pokud si zákazník přeje jakkoliv do notebooku zasáhnout,například změnit hdd, paměť ram atd.též zaniká nárok na vrácení ve 14ti denní lhůtě

5) Nebyl-li spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy, může spotřebitel od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dnů ode dne počátku běhu lhůty pro odstoupení. Jestliže však byl spotřebitel poučen o právu odstoupit od smlouvy v této lhůtě, běží čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení ode dne, kdy spotřebitel poučení obdržel.

 

 - ODSTOUPÍ-LI SPOTŘEBITEL OD KUPNÍ SMLOUVY

1) Zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel a to na vlastní náklady.

2) Prodávající vrátí kupujícímu všechny peněžní prostředky bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky,ale bez nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

3) Pokud si zákazník vyzvedá zboží osobně,kupní smlouva je sepsána na místě.Zákazníkovi je umožněno si zboží na místě vyzkoušet a otestovat, (přes internet je tím pádem udělaná pouze rezervace zboží s následným sepsáním kupní smlouvy) ,tak nárok na vrácení zboží ve 14ti denní lhůtě zaniká.

4) Do 7 mi dnů od koupě, ale umožňujeme zboží vyměnit za jiné ve stejné,nebo vyšší hodnotě,samozřejmě pokud zákazníkovo zboží bude ve stejné kvalitě jako při předání a to včetně stavu i sw

5) Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá .

6) Spotřebitel odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.Úhradu takto vzniklých nákladů může prodávající po spotřebiteli vyžadovat.Zboží musí být dodáno ve stejném stavu,jako bylo odesláno a to včetně neporušeného obalu a veškerého příslušenství,softwaru atd.Pokud toto nebude splněno,tak prodávající má právo požadovat náhradu škody způsobenou kupujícím před vrácením zboží a to se týká i instalace sw atd a nemusí být takové vrácení prodávajícím uznáno

7) V případě prodeje zboží v akci s doplňkovým předmětem, tvoří tento předmětem také součást dodávky. V případě vrácení zboží se vratka vztahuje i na tento doplňkový předmět. Pokud nebude se zbožím vrácen, bude poškozen případně jinak znehodnocen, prodávající si vymiňuje právo odečíst od ceny vráceného zboží náklady na pořízení případně uvedení do původního stavu doplňkového předmětu a to až do výše běžné nákupní ceny takového předmětu v době prodeje akčního zboží.Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží v případě, že zboží objednal jinak než osobně a bylo mu doručeno libovolnou přepravní službou. Splní-li kupující všechny podmínky pro odstoupení od smlouvy níže uvedené, bude mu oproti bezvadnému zboží vrácena kupní cena. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v zákonné lhůtě, je nutno splnit níže uvedené podmínky:- Odeslat email na adresu info@ggpc.cz s textem: „Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo faktury) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo:……………………“. Datum a podpis.
– Zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženou kopií výše uvedeného dopisu/emailu a to nejpozději do 14 dnů od obdržení zboží.
– Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího, by mělo být v původním nepoškozeném obalu, kompletní spolu s jasnou identifikací obchodní transakce ke které se váže. Jestliže něco z tohoto, případně neporušenost obalu či bezvadnost zboží nelze zajistit, mohou být po obdržení zboží kupujícímu vyfakturovány s tímto dodatečné vzniklé náklady. Neposílejte zboží na dobírku – nebude převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit.
– Nebude-li sjednáno jinak, při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet a to nejpozději do 30 pracovních dní po fyzickém obdržení zboží.
– V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé nákla

Paragraf 53 odst. 10 udává nárok prodávajícího na úhradu skutečně vynaložených nákladů, rozhodne-li se kupující v zákonné lhůtě od kupní smlouvy odstoupit, nebo pokud zboží v řádné lhůtě nepřevezme.Nevyzvednutí zásilky s objednaným zbožím se nepovažuje za odstoupení od kupní smlouvy, kupní smlouvu je nutné výslovně zrušit. V opačném případě účtuje prodávající penále ve výši 1 % z celkové dlužné částky za každý započatý den neuhrazení. Nevymožené pohledávky postupujeme exekuční společnosti. V případě uzavření smlouvy a nevyzvednutí balíku na dobírku, bude požadovat prodejce částku za vynaložené poštovné po kupujícím,který zboží závazně objednal.

 - SPOTŘEBITEL NEMŮŽE ODSTOUPIT OD SMLOUVY

1) O poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

2) O dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

3) O dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,

4) O dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

5) O dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

6) O opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

7) O dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

8) O dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

9) O dodávce novin, periodik nebo časopisů,

10) O ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,

11) Uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby,

12) O dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

Nárok pro odstoupení od kupní smlouvy do 14 dní bez udání důvodu uzavřené prostřednictvím komunikace na dálku je právo spotřebitele. V případě nákupu v rámci podnikatelské činnosti (uvedení IČ na nákupní doklad) nárok na odstoupení od kupní smlouvy nevzniká. Při osobním odběru Vaší objednávky na naší výdejně, kde si notebook skutečně zakoupíte je možné do 7 pracovních dnů notebook vyměnit za jiný minimálně ve stejné cenové relaci nebo vyšší.

 

 

3. TYPY ZBOŽÍ, JAKOST PŘI PŘEVZETÍ, ZÁRUKA ZA JAKOST

TYPY ZBOŽÍ

Zboží prodávané na stránkách www.ggpc.cz je použité, repasované, předváděcí není-li výslovně uvedeno jinak. Informace o typu je uvedena u každého zboží zvlášť to v detailu produktu

 

PŘEDVÁDĚCÍ,REPASOVANÉ

Krátkodobě použité zboží,nebo jen vystavené a nepoužité - představuje naprosto jedinečnou alternativu k novým produktům. Jedná především o nevyprodané skladové zásoby výrobce, předváděcí, marketingové či krátkodobě použité kusy, kupující může dostat to nejlepší z aktuálního světového trhu za zlomek ceny nového zboží. Toto zboží může být i repasované,například vyměněný díly za jiný, ale řešený vždy odborným servisem . K cizojazyčným klávesnicím dodáváme,nebo přímo lepíme přelepky diakritiky ěšřřžýáíé , takže se pak notebook chová jako u nás koupený, ale za zlomek jeho ceny.

 

SERVIS

Tato kategorie nabízí služby servisního charakteru, tzn. péči o počítač a další činnosti, které jsou blíže specifikovány u jednotlivých produktů. Fotografie zboží použité na stránkách jsou ve většině případů reálné,jen úvodní fotka může být produktová stažená z internetu. Zboží nemusí mít českou klávesnici (tzn. chybí diakritika)! Stejně tak mohou mít notebooky a počítače operační systém v cizím jazyce a tento systém, vč. doplňkového software také nemusí být plně nainstalován! U použitých kusů může vzniknout odchylka v obsahu příslušenství notebooků a počítačů oproti stránkám výrobce.Ovladače na CD nebo DVD nejsou součástí balení, jsou vždy ke stažení na internetu přímo u výrobce daného produktu (pro příslušný operační systém podporovaný výrobcem). U použitého zboží se smluvní záruka za jakost nevztahuje na původní baterie.

 

JAKOST PŘI PŘEVZETÍ – PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

1) Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal.

2) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné

3) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá

4) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy

5) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti

6) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7) Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Právo z vadného plnění se nepoužije:

8) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána

9) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním

10) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím

11) vyplývá-li to z povahy věci.

 

Prodávající a kupující mohou ujednat zkrácení doby pro uplatnění práv z vadného plnění na polovinu zákonné doby.

 

Kupující může požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu. Práva z vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla zakoupena. Je-li však v záručním listu uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. Osoba takto určená k opravě provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím při koupi věci. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

Doplňkový předmět (dárek) není poskytnut na základě kupní smlouvy, ale na základě smlouvy darovací, tudíž u něj nelze uplatňovat práva z vad zboží. Těch se lze domáhat pouze v případě zboží zakoupeného, nikoliv darovaného.

 

ZÁRUKA ZA JAKOST

Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci. Záruka za jakost je smluvní v délce 0-36 měsíců a je uvedena u každého zboží zvlášť přímo v detailu produktu.

Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než prodávající, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

Záruka za jakost se uplatňuje u prodávajícího, u kterého věc byla zakoupena. Je-li však v záručním listu uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. Osoba takto určená k opravě provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím při koupi věci.

Uplatní-li kupující záruku za jakost, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy záruku uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

Při zakoupení produktu na firmu, nebo podnikatele je záruční doba stanovena na 12 měsíců. 

 

 

4. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího a to zejména pro zasílání obchodních sdělení a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na email info@ggpc.cz  nebo ggpc@seznam.cz

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům. Budou použity pouze k uskutečnění plnění kupní smlouvy s kupujícím a případně marketingových akcí prodávajícího.

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje kupujícího jsou důvěrné.


Osobní údaje kupujícího nebudou jinak zveřejněny ani poskytnuty třetí osobě s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží sdělení jména, adresy dodání a telefonního čísla. 

Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění.

 

5.  Reklamační řád - Platný a učinný ke dni 14.09.2017 

     Reklamační řád - Platný od roku 2015 

 

6. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

 

7. ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Všichni v naší firmě považujeme osobní údaje za velmi cenné informace a podle toho s nimi také nakládáme. Prosíme přečtěte si, jak k ochraně osobních údajů přistupujeme. Pokud byste s jakýmkoliv bodem nesouhlasili, kontaktujte nás.

 - SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů je:

GGPC.CZ – Michael Gassenbauer
Kloboukova 65
148 00, Praha 4

IČ: 71676309

DIČ:CZ7803050145

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů:

Tomáš Sochna
Telefon: +420 606 221 220 
E-mail: info@ggpc.cz

 - ÚČELY ZPRACOVÁNÍ

Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely:

 - ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH ÚDAJŮ

Zpracováváme jen nezbytně nutné údaje, abychom Vám mohli nabídnout kvalitní zboží a služby na míru.

 

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje chráníme jako oko v hlavě a nikomu třetímu je neprodáme! Abychom Vám mohli nabízet to nejlepší zboží a služby přesně na míru, tak používáme kvalitní nástroje třetích stran. Tyto nástroje některé Vaše osobní údaje zpracovávají - ale výhradně za účelem cíleného oslovení nebo pro zlepšení kvality našich služeb. Jejich výčet je v tabulce níže.
Tam, kde není zpracování osobních údajů nezbytné pro správné fungování našich služeb můžete odmítnout jejich zpracování tím, že u příslušného řádku kliknete na příslušný odkaz.

POZOR!
Odmítnutí se ukládá do cookie na vašem aktuálním počítači nebo zařízení. 
Pokud používáte více počítačů / zařízení pro přístup k našim službám, tak je nutné zákaz provést na každém z nich (netýká se odhlášení z e-mailové komunikace, to je vázáno na e-mail a stačí ho provést jen z jednoho zařízení).

DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po nezbytně nutnou dobu, která se liší podle účelů zpracování:

 Účel zpracování

 Doba uložení osobních údajů

 Vyřízení objednávky

 Nejdéle 2 roky od vystavení daňového dokladu

 Vyřízení reklamace

 Nejdéle 1 rok od ukončení reklamačního řízení

 Cílená nabídka zboží a služeb

 Nejdéle 30 dnů od odvolání souhlasu

 Marketingové akce

 Nejdéle 30 dnů od odvolání souhlasu

 Uchování historie nákupů pro
 účely cílení nabídek

 Nejdéle 30 dnů od odvolání souhlasu

 Přání k narozeninám

 Nejdéle 30 dnů od odvolání souhlasu


V případě, že jste odvolal(a) souhlas s e-mailovou marketingovou komunikací (odhlášením, kliknutím na Toto je SPAM), tak uchováváme Vaši e-mailovou adresu v zakódované podobě trvale - aby se nemohlo stát, že se náhodou znovu někdy přihlásíte.

VAŠE PRÁVA

Vaše osobní údaje jsou citlivé informace a máte právo vědět, jak s nimi nakládáme. Neváhejte se na nás kdykoliv obrátit, pokud budete potřebovat:

 - PROFILOVÁNÍ A AUTOMATIZOVANÉ ZPRACOVÁNÍ

Pro zlepšování našich služeb a cílené nabídky zboží používáme nástroje pro automatizované zpracování a profilování. Sledujeme chování zákazníků na našem webu a v e-mailu a podle toho upravujeme naše stránky a kampaně, abychom Vám dokázali nabídnout služby přímo na míru. Pokud nesouhlasíte s profilováním, prosím zakažte to ve výše uvedené tabulce, kde tak můžete učinit pro jednotlivé služby.

- ODKAZY NA LEGISLATIVU

Postupujeme vždy v souladu s platnou legislativou, jejíž plné znění najdete na těchto odkazech:

GoPay, Visa, ...
Nenechte si ujít akční nabídky:

Doporučujeme zakoupit spolu se zbožím